W każdym środowisku pracy istnieją pewne zagrożenia. Nie ważne, czy mowa o pracy na budowie, w zakładzie przetwórczym, czy biurze – wszyscy w pewien sposób jesteśmy narażeni na wypadki przy pracy. Warto więc zrobić wszystko, by takich sytuacji uniknąć. Nie trzeba wiele, już cykliczne szkolenie BHP pozwoli usystematyzować wiedzę i zapoznać pracowników z możliwymi zagrożeniami i sposobem pracy. Dziś zastanowimy się, po co właściwie przeprowadzać takie kursy…

Szkolenia BHP są prawnym obowiązkiem…

Odpowiednie przygotowanie pracowników do wykonywanych obowiązków znacznie zmniejszy ryzyko wystąpienia wypadków. To także prawny obowiązek, który spoczywa bezpośrednio na pracodawcy. Jest on odpowiedzialny za systematyczne przeprowadzanie szkoleń w zakresie bhp, a także:

  • zapoznanie pracowników z przepisami i zasadami BHP dostosowanych do zajmowanej profesji,
  • wydawanie instrukcji i szczegółowych wskazówek dotyczących obsługi urządzeń w miejscu pracy,
  • nieodpłatne zaopatrzenie w personel w środki ochrony indywidualnej.

Po zatrudnieniu nowego pracownika firma ma obowiązek zorganizować mu pełne szkolenie w zakresie BHP. Bez kursu, dopuszczenie pracownika do pracy nie jest możliwe i może zostać ukarane karą grzywny od 1000 do 30 000 złotych!

Typy szkoleń z zakresu bezpieczeństwa pracy

Po przyjęciu nowego pracownika musi on przejść tzw. szkolenie wstępne. W pierwszej części kursu zatrudniony zapoznaje się z ogólnymi zasadami działania zawartymi w kodeksie pracy, regulaminach oraz innych przepisach obowiązujących w zakładzie pracy. W dalszej kolejności przeprowadza się szkolenie stanowiskowe, które pomaga zaznajomić pracownika z:

  • czynnikami środowiska pracy, 
  • ryzykiem zawodowym, wynikającym z wykonywanej profesji,
  • sposobami ochrony przed zagrożeniami, które mogą powstać w miejscu pracy,
  • technikami bezpiecznego wykonywania zadań.

Stali pracownicy muszą przechodzić szkolenia obowiązkowe. Ich zadaniem jest ugruntowanie, przypomnienie i poszerzenie wiedzy dotyczących zasad bezpieczeństwa pracy. Kurs kończy się obowiązkowym egzaminem sprawdzającym przyswojoną wiedzę.

Jak rozliczyć takie kursy?

Zgodnie z art. 207 § 2 pracodawca ma obowiązek ochrony życia pracowników, poprzez zapewnienie im bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki. Organizacja szkoleń nie jest więc kwestią dobrowolną a warunkiem koniecznym do prawidłowego funkcjonowania przedsiębiorstwa. Dlatego opłaty związane z kursem BHP zapisuje się jako koszty uzyskania przychodów, ponieważ mają ścisły związek z funkcjonowaniem firmy. Szkolenie nie może być również pokryte ze środków pracownika. Wydatki na kursy pracodawca ewidencjonuje jako koszty działalności operacyjnej. Zazwyczaj opłaty te księgowane na koncie kosztów rodzajowych “Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia lub/i na koncie “Koszty zarządu”